FORMULARI DE DENÚNCIA ANÒNIMA

FORMULARIO DE DENUNCIA ANÓNIMA

El contingut del formulari serà revisat per nosaltres i traslladat, segons el cas, a les Unitats Específiques de la Guàrdia Civil per tal de fer les investigacions que considerin oportunes d’acord amb la normativa vigent, llevat que seguin del marc competencial d’aquesta Policia Local.

El contenido del formulario será revisado por nosostros y trasladado, según el caso, a las Unidades Específicas de la Guardia Civil para realizar las investigaciones que consideren oportunas de conformidad con la normativa vigente, exceptuando las que se encuentren en el marco competencial de esta Policía Local.

COMENTARI / COMENTARIO:
Indiqui si ha comunicat els mateixos fets a altes forces de seguretat o altres organismes.

Indique si ha comunicado los mismos hechos a otras fuerzas de seguridad u otros organismos.

ALTRES ORGANISMES / OTROS ORGANISMOS:

Aquestes dades són opcionals, les pot ometre si la comunicació ha de ser anònima.
Estos datos son opcionales, los puedes omitir si la comunicación ha de ser anónima.

NOM / NOMBRE:

LLINATGES / APELLIDOS:

DATA NAIXEMENT / FECHA NACIMIENTO:

DIRECCIÓ / DIRECCIÓN:

LOCALITAT / LOCALIDAD:

CODI POSTAL / CÓDIGO POSTAL:

PROVÍNCIA / PROVINCIA:

EMAIL / EMAIL:

TELÈFON / TELÉFONO:

Insertar Archivo:

(Nom de l'arxiu sense espais ni sìmbols, exemple: 123456.jpg - documentonum2.doc / Nombre de archivo sin espacios ni símbolos, ejemplo: 123456.jpg - documentonum2.doc)

 

 

Enviant aquest formulari, entén que els fets redactats no suposen una actuació immediata per part dels serveis de seguretat i emergències i que no és tracte d’una denúncia formal.
Enviando este formulario, entiende que los hechos redactados no suponen una actuación unmediata por los servicios de seguridad y emergencias y que no se trata de una denuncia formal.