SISTEMA GESTIÓ OCUPACIÓ VIA PÚBLICA
Horari: de dilluns a dijous de 09:00 a 14:00 h. i divendres de 09:00 a 12:00 h.

Insertar Arxiu (opcional)
(nom d'arxu sense espais i símbols, exemple: 123456.jpg - documentonum2.doc)

NOM I LLINATGES/EMPRESA:
DNI/CIF:
DOMICILI:
LOCALITAT:
TELÈFON:
CORREU EMAIL:


MOTIU
(marca X a l'opció)
RESERVA ESTACIONAMENT:
TANCAMENT:
ALTRES:
OBSERVACIONS:
DADES DE L'OPERACIÓ

CARRER EFECTAT:
DATA INCI:
DURADA:
HORARI:
METRES OCUPACIÓ:
ENTRE LA CASA NÚM:
I NÚMERO:COMPROVACIÓ I JUSTIFICANT

DNI: (Exemple: 7000000h)

TRAMITACIÓ:
1.- Una vegada enviat el formulari, telefoni a Policia Local 971638441 - 971634141 per tal de confirmar la seva viabilitat, indiqui DNI/CIF.
2.- Contacti amb el Neg. de Rendes, 971638445 rendes@a-soller.es per tal de gestionar el pagament. (1r Pis Ajuntament)
3.- Una vegada amb el justificant de pagament, telefoni a Policia Local 971638441 - 971634141 per tal de confirmar l'autorització indicant el seu DNI/CIF. policiasoller@gmail.com
4.- Podrà tenir un justificant posant el DNI/CIF a l'opció "COMPROVACIÓ I JUSTIFICANT" una vegada finalitzat el tràmit, ja que sense l'autorització complimentada no serà vàlid.

1.- LES PETICIONS RELACIONADES AMB LES RESERVES D’ESTACIONAMENT I ELS TANCAMENTS DE CARRERS, S’HAN DE SOL·LICITAR ABANS DE 48 HORES,

2.- ABANS D’ABONAR LES DESPESES, ES ACONSELLABLE CONSULTAR AMB LA POLICIA LA VIABILITAT DE LA PETICIÓ.

3.- EN CAS DE QUE L’OCUPACIÓ AFECTI ZONES D’ESTACIONAMENT REGULAT (O.R.A.), TAMBÉ S’HAURÀ DE PASSAR PER LES OFICINES DE LA EPE SÓLLER 2010 (CARRER HOSPICI, 2) PER ABONAR LES CORRESPONENTS TAXES.

4.- DECLARACIÓ JURADA.- Amb la confecció d'aquest formulari, DECLARA que té la corresponent llicència d'obres en el cas de ser obligatòria per tal de fer l'operació sol·licitada o tengui relació amb aquesta mateixa.

5.- D'ACORD AMB L'ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ, EN CAS D'OPERACIONS AMB VEHICLES SUPERIORS A 10 TN, HAURÀ DE REQUERIR L'AUTORITZACIÓ DELS SERVEIS TÈCNICS ABANS DE FER LES TRAMITACIONS CORRESPONENTS.