SISTEMA GESTIÓ OCUPACIÓ VIA PÚBLICA
Horari: de dilluns a dijous de 09:00 a 14:00 h. i divendres de 09:00 a 12:00 h.

Insertar Arxiu (opcional)
(nom d'arxiu sense espais i símbols, exemple: 123456.jpg - documentonum2.doc)

NOM I LLINATGES/EMPRESA:
DNI/CIF:
DOMICILI:
LOCALITAT:
TELÈFON:
CORREU EMAIL:


Obligat en cas d'Obres. Si té una Comunicació Prèvia, posar número de Registre d'Entrada i si té una Llicència d'Obres, posar el número d'Expedient.
COMUNICACIÓ PRÈVIA REG. ENTRADA:
EXPEDIENT OBRES:
SELECCIONI MOTIU:OBSERVACIONS:
DADES DE L'OPERACIÓ

CARRER EFECTAT:
DATA INCI:
DURADA:
HORARI:
METRES OCUPACIÓ:
ENTRE LA CASA NÚM:
I NÚMERO:COMPROVACIÓ I JUSTIFICANT

DNI: (Exemple: 7000000h)

TRAMITACIÓ:
1.- Una vegada enviat el formulari, telefoni al 971630200 Ext. 1321 (Secretaria) per tal de confirmar la seva viabilitat, indiqui DNI/CIF.
2.- Contacti amb el Neg. de Rendes, 971638445 rendes@a-soller.es per tal de gestionar el pagament. (1r Pis Ajuntament)
3.- Una vegada amb el justificant de pagament, telefoni al 971630200 Ext. 1321 (Secretaria) per tal de confirmar l'autorització indicant el seu DNI/CIF o bé a l'adreça ocupacio@a-soller.es
4.- Podrà tenir un justificant posant el DNI/CIF a l'opció "COMPROVACIÓ I JUSTIFICANT" una vegada finalitzat el tràmit, ja que sense l'autorització complimentada no serà vàlid.

1.- LES PETICIONS RELACIONADES AMB LES RESERVES D’ESTACIONAMENT I ELS TANCAMENTS DE CARRERS, S’HAN DE SOL·LICITAR AMB ELS TEMPS SUFICIENT PER PODER REALITZAR EL PAGAMENT ABANS DE LES 48 HORES DE REALITZAR L'OPERACIÓ.

2.- ABANS D’ABONAR LES DESPESES, ES ACONSELLABLE CONSULTAR AMB EL SERVEI D'OCUPACIÓ PER A LA VIABILITAT DE LA PETICIÓ.

3.- EN CAS DE QUE L’OCUPACIÓ AFECTI ZONES D’ESTACIONAMENT REGULAT (O.R.A.), TAMBÉ S’HAURÀ DE PASSAR PER LES OFICINES DE LA EPE SÓLLER 2010 (CARRER HOSPICI, 2) PER ABONAR LES CORRESPONENTS TAXES.

4.- DECLARACIÓ JURADA.- Amb la confecció d'aquest formulari, DECLARA que té la corresponent llicència d'obres en el cas de ser obligatòria per tal de fer l'operació sol·licitada o tengui relació amb aquesta mateixa.

5.- D'ACORD AMB L'ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ, EN CAS D'OPERACIONS AMB VEHICLES SUPERIORS A 10 TN, HAURÀ DE REQUERIR L'AUTORITZACIÓ DELS SERVEIS TÈCNICS ABANS DE FER LES TRAMITACIONS CORRESPONENTS.